Lunkentuss och Sundsvalls kommun

Den här sidan handlar om renoveringen av värdsomseglaren Lunkentuss

Lunkentuss

Lunkentuss och Sundsvalls Kommun

När Lunkentuss ställs ut i det nya fritidsbåtsmuseet i Härnösand har Bevara Lunkentuss uppnått två av de tre målsättningar vi hade vid starten av projektet 2011: Att grundligt restaurera Lunkentuss och att få henne bevarad och utställd offentligt.

Den tredje målsättningen infriades emellertid inte; den att Lunkentuss skulle ställas ut där hon hörde hemma, i sin hemstad Sundsvall. Detta trots att vi i september 2012 ingick en otvetydig överenskommelse med Sundsvalls kommun om just detta.

Ett år tidigare hade Bengt Jörnstedt och Bengt Näsman haft en föredragning för bl a Kommunstyrelsens vice ordförande och fått ett positivt gensvar. I mars 2012 hade vi ett nytt möte i kommunhuset, då även Kultur- och fritidsnämndens ordförande var närvarande, liksom chefen för Kultur- och fritidskontoret. Där fastställdes planerna på att ställa ut Lunkentuss offentligt i Sundsvall.

I september fattades det politiska beslutet i Kultur- och fritidsnämnden (KFN), då under ledning av Alliansen. KFN:s sammanträdesprotokoll visas längre ner på denna sida.

 

Fyra år senare, två år efter valet 2014, rev den nya politiska majoriteten upp KFN:s tidigare beslut (med stöd av bland annat samma moderater som 2012 röstat för utställandet i Sundsvall..!). Istället beslöts att flytta Lunkentuss till det nya museum som var under planering i Härnösand.

KFN:s nya beslut (december 2016) stred på avgörande punkter mot den ursprungliga överenskommelse som Bevara Lunkentuss gjort med KFN. På nyåret 2017 lämnade vi därför in ett överklagande till Förvaltningsrätten för Nedre Norrland.

Vårt överklagande var principiellt; det vilade på moral, förnuft och den enkla grunden att ingångna överenskommelser ska hållas. Det var självklart för oss att göra en tydlig markering mot Sundsvalls kommun för dess egenmäktiga behandling av Lunkentuss och den utmanande respektlöshet som man visat gentemot Bevara Lunkentuss:

•Bevara Lunkentuss och KFN träffade 2012 överenskommelsen att Lunkentuss överläts till SuK mot att kommunen ställde ut båten offentligt i Sundsvall. Utställandet i Sundsvall var alltså ett krav för att överlåtelsen skulle äga rum. Med beslutet att flytta Lunkentuss till Härnösand bröt KFN mot grundförutsättningen för vår överenskommelse.

•KFN har i behandlingen av den s k Härnösandslösningen också försummat att iaktta utfästelsen och överenskommelsen i KFN:s egen avsiktsförklaring 2012-09-26 (se protokollet nedan). I den står bland annat:” ’Bevara Lunkentuss’ intresse av en lämplig framtida miljö för Lunkentuss ska tillgodoses i Sundsvalls kommuns planering, vilket innebär att BL:s synpunkter ska diskuteras och värderas i en gemensam, respektfull anda.” Så skedde inte; vi informerades om planerna via ett tjänstemannabrev, varefter total tystnad iakttogs från kommunens sida. Ingen hänsyn togs till våra synpunkter, saken var i praktiken redan avgjord – långt över våra huvuden.

Offentlig ursäkt

Under våren 2017 ledde våra protester mot KFN/Sundsvalls kommun till att KFN framförde en offentlig ursäkt till Bevara Lunkentuss.

KFN insåg att man skött Lunkentuss-frågan illa. Även om man i sin ursäkt inte ansåg sig ha begått ”några formella fel” – en nödvändig formulering med tanke på att hålla ryggen fri och att ärendet fortfarande låg i Förvaltningsdomstolen – var man ändå uppriktig i sin självkritik. Det avgörande stycket i den ca 400 ord långa press-infon lyder så här:

 

”Sundsvalls kommun är dock inte nöjd med att vi fem år efter mottagandet inte funnit en lösning som går mer i linje med den avsiktsförklaring som gjordes. Det är också allvarligt att de personer som lagt ner stort engagemang och generöst bidragit till Lunkentuss bevarande känner sig svikna.

 

De har all rätt till det och mot bakgrund av de ambitioner som fanns då kommunen tog emot båten har vi svikit Bevara Lunkentuss och vi vill be om ursäkt för detta.

I samtalet idag har vi enats om att lämna detta kapitel i historien om Lunkentuss bakom oss och verka för att Lunkentuss får den framskjutna placering i utställningarna i Härnösand som båten förtjänar och att Bevara Lunkentuss stora insats för bevarande och restaurering framgår.” Hela texten kan läsas längst ner på denna sida.

Med den ursäkten framförd från KFN lägger vi våra mellanhavanden med Sundsvalls kommun till handlingarna. Om de politiska vindarna vänder är det fortfarande möjligt att Lunkentuss i en framtid kommer att få stå i Sundsvall.

 

Vår uppgörelse med KFN ägde rum innan Förvaltningsrätten fattat sitt beslut. Oavsett resultatet i rätten skulle det bara få en akademisk betydelse. Bevara Lunkentuss uppgift i rådande läge var att bidra till att den gamla världsomseglaren äntligen blev utställd till allmän beskådan.

 

När Förvaltningsrättens besked kom i juni blev det avslag för Bevara Lunkentuss yrkande. Man menade att vår klagan grundade sig mest på civilrättsliga argument som inte låg inom Förvaltningsrättens jurisdiktion.

Vi avstod från att överklaga till högre instans. Enough is enough.

 

Det ska påpekas att Sundsvalls kommun stöttar museet i Härnösand med 400 000 kr för utställandet av Lunkentuss i Härnösand, därefter årligen 20 000 kr. Man tar alltså ett ansvar för Lunkentuss, vilket ska beaktas.

Kommunens kontrakt med museet sträcker sig över sex år. Om det inte sägs upp av endera parten fortsätter det att löpa tre år i taget.

 

 

Nedan: Protokollet från KFN:s sammanträde den 26 september 2012 då man beslöt ta emot och ställa ut Lunkentuss i Sundsvall.

Nedan: Sundsvalls kommuns press-information från den 27 april 2017.

 

Samförstånd kring Lunkentuss

TO, APR 27, 2017 16:30 CET

Sundsvalls kommun och gruppen Bevara Lunkentuss har idag träffats för att diskutera det faktum att kommunen avser att ställa ut Lunkentuss vid det fritidsbåtsmuseum som Statens maritima museer planerar tillsammans med länsmuseet och Härnösands kommun.

Bevara Lunkentuss – Dag Ekholm, Bengt Näsman och Bengt Jörnstedt – anser att kommunen har frångått de grunder som gjorde att de lämnade över båten till kommunen, nämligen att den skulle ställas ut och visas i Sundsvall. De menar även att kommunen inte har respekterat Bevara Lunkentuss när de beslutat att ställa ut Lunkentuss i Härnösand mot deras vilja samt att dialogen med dem inte varit tillräcklig. 


Sundsvalls kommun anser inte att några formella fel begåtts i samband med ärendet. Syftet med det senaste beslutet att låna ut båten till Härnösand var att den skulle ställas ut för allmänheten så snart det gick och i ett sammanhang som gav rättvisa till berättelsen om den fantastiska färd Dag Ekholm och Gunnar Dahlgren gjorde med Lunkentuss. Ett avtal har skrivits om att låna ut båten i sex år till museet i Härnösand, efter det ska vi åter ta ställning till framtida möjligheter att visa Lunkentuss på plats i Sundsvall. 


Sundsvalls kommun är dock inte nöjd med att vi fem år efter mottagandet inte funnit en lösning som går mer i linje med den avsiktsförklaring som gjordes. Det är också allvarligt att de personer som lagt ner stort engagemang och generöst bidragit till Lunkentuss bevarande känner sig svikna. De har all rätt till det och mot bakgrund av de ambitioner som fanns då kommunen tog emot båten har vi svikit Bevara Lunkentuss och vi vill be om ursäkt för detta.

I samtalet idag har vi enats om att lämna detta kapitel i historien om Lunkentuss bakom oss och verka för att Lunkentuss får den framskjutna placering i utställningarna i Härnösand som båten förtjänar och att Bevara Lunkentuss stora insats för bevarande och restaurering framgår. 


För mer information, vänligen kontakta: 
Åsa Ulander, kultur- och fritidsnämndens ordförande tel. 070-189 99 20 
Jonas Walker, kultur- och fritidsdirektör, tel 070-215 69 51.

Föreningen Bevara Lunkentuss: 
Bengt Jörnstedt 08-550 44 026 
Bengt Näsman 070-262 90 26